نمایش 1–100 از 144 نتیجه

اینورتر اینوت INVT مدل GD27 ظرفیت 7.5 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 18,820,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,938,000 تومان است.

اینورتر اینوت INVT مدل GD27 ظرفیت 5.5 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 15,610,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,049,000 تومان است.

اینورتر اینوت INVT مدل GD27 ظرفیت 4 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 13,350,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,015,000 تومان است.

اینورتر اینوت INVT مدل GD27 ظرفیت 3 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 12,090,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,881,000 تومان است.

اینورتر اینوت INVT مدل GD27 ظرفیت 2.2 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 10,950,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,855,000 تومان است.

اینورتر اینوت INVT مدل GD27 ظرفیت 1.5 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 9,790,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,811,000 تومان است.

اینورتر اینوت INVT مدل GD27 ظرفیت 0.75 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 8,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,010,000 تومان است.

اینورتر اینوت INVT مدل GD27 ظرفیت ۲.۲ کیلووات تکفاز

قیمت اصلی 9,930,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,937,000 تومان است.

اینورتر اینوت INVT مدل GD27 ظرفیت ۱.۵ کیلووات تکفاز

قیمت اصلی 8,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,650,000 تومان است.

اینورتر اینوت INVT مدل GD27 ظرفیت 0.۷۵ کیلووات تکفاز

قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,300,000 تومان است.

اینورتر اینوت INVT مدل GD27 ظرفیت 0.4 کیلووات تکفاز

قیمت اصلی 6,120,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,508,000 تومان است.

اینورتر پنل خورشیدی اینوت توان 7.5کیلووات مدلSPC

قیمت اصلی 20,210,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,189,000 تومان است.

اینورتر پنل خورشیدی اینوت توان 4کیلووات مدلSPC

قیمت اصلی 15,160,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,644,000 تومان است.

اینورتر پنل خورشیدی اینوت توان 2.2کیلووات مدلSPC

قیمت اصلی 12,120,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,908,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD20 ظرفیت 7.5 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 24,180,000 تومان بود.قیمت فعلی 21,762,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD350A ظرفیت 200 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 345,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 311,040,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD350A ظرفیت 185 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 303,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 273,510,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD350A ظرفیت 160 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 283,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 255,330,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD350A ظرفیت 132 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 262,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 235,890,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD200A ظرفیت 0.75 کیلووات سه فاز به سه فاز

قیمت اصلی 11,480,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,332,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD200A ظرفیت 11 کیلووات تکفاز به سه فاز

قیمت اصلی 37,960,000 تومان بود.قیمت فعلی 34,164,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD200A ظرفیت 7.5 کیلووات تکفاز به سه فاز

قیمت اصلی 32,640,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,376,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD200A ظرفیت 5.5 کیلووات تکفاز به سه فاز

قیمت اصلی 27,710,000 تومان بود.قیمت فعلی 24,939,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD20 ظرفیت 4 کیلووات تک فاز

قیمت اصلی 16,520,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,868,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD20 ظرفیت 3 کیلووات تک فاز

قیمت اصلی 15,760,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,184,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD270 ظرفیت 355 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 385,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 346,680,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD270 ظرفیت 315 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 366,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 329,670,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD270 ظرفیت 280 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 348,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 313,560,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD270 ظرفیت 250 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 316,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 285,030,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD270 ظرفیت 220 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 26,510,000 تومان بود.قیمت فعلی 23,859,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD270 ظرفیت 200 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 235,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 212,310,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD270 ظرفیت 185 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 220,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 198,000,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD270 ظرفیت 160 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 197,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 177,570,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD270 ظرفیت 132 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 149,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 134,550,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD270 ظرفیت 110 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 135,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 121,500,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD270 ظرفیت 90 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 118,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 106,200,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD270 ظرفیت 75 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 90,690,000 تومان بود.قیمت فعلی 81,621,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD270 ظرفیت 55 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 794,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 71,469,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD270 ظرفیت 45 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 67,620,000 تومان بود.قیمت فعلی 60,858,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD270 ظرفیت 37 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 52,850,000 تومان بود.قیمت فعلی 47,565,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD270 ظرفیت 30 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 44,240,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,816,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD270 ظرفیت 22 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 36,250,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,625,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD270 ظرفیت 18.5 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 30,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 27,000,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD270 ظرفیت 15 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 25,450,000 تومان بود.قیمت فعلی 22,905,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD270 ظرفیت 11 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 21,330,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,197,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD270 ظرفیت 7.5 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 17,590,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,831,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD270 ظرفیت 5.5 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 14,250,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,825,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD270 ظرفیت 4 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 12,120,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,908,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD270 ظرفیت 2.2 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 10,840,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,756,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD270 ظرفیت 1.5 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 9,710,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,739,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD10 ظرفیت 1.5 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 8,480,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,632,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD10 ظرفیت 2.2 کیلووات تک فاز به سه فاز

قیمت اصلی 8,360,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,524,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD10 ظرفیت 0.2 کیلووات تک فاز به سه فاز

قیمت اصلی 5,380,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,842,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD10 ظرفیت 0.4 کیلووات تک فاز به سه فاز

قیمت اصلی 5,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,950,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD10 ظرفیت 0.75 کیلووات تک فاز به سه فاز

قیمت اصلی 5,840,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,256,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD10 ظرفیت 1.5 کیلووات تک فاز به سه فاز

قیمت اصلی 7,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,975,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD10 ظرفیت 0.75 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 8,040,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,326,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD20 ظرفیت 0.75 کیلووات تک فاز

قیمت اصلی 7,250,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,525,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD20 ظرفیت 0.4 کیلووات تک فاز

قیمت اصلی 6,860,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,174,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD20 ظرفیت 1.5 کیلووات تک فاز

قیمت اصلی 9,110,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,199,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD20 ظرفیت 37 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 68,130,000 تومان بود.قیمت فعلی 61,317,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD20 ظرفیت 4 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 15,490,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,941,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD20 ظرفیت 45 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 92,030,000 تومان بود.قیمت فعلی 82,827,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD20 ظرفیت 5.5 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 18,860,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,974,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD20 ظرفیت 55 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 103,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 93,240,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD20 ظرفیت 75 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 128,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 115,830,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD20 ظرفیت 90 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 159,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 140,310,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD20 ظرفیت 0.75 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 10,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,000,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD20 ظرفیت 1.5 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 10,430,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,387,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD20 ظرفیت 11 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 28,160,000 تومان بود.قیمت فعلی 25,344,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD20 ظرفیت 110 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 172,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 154,800,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD20 ظرفیت 15 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 33,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 30,150,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD20 ظرفیت 18.5 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 41,930,000 تومان بود.قیمت فعلی 37,737,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD20 ظرفیت 2.2 کیلووات سه فاز

قیمت اصلی 11,250,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,125,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD200A ظرفیت 90 کیلووات سه فاز به سه فاز

قیمت اصلی 163,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 146,790,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD200A ظرفیت 4 کیلووات سه فاز به سه فاز

قیمت اصلی 16,250,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,625,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD200A ظرفیت 45 کیلووات سه فاز به سه فاز

قیمت اصلی 91,620,000 تومان بود.قیمت فعلی 82,458,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD200A ظرفیت 5.5 کیلووات سه فاز به سه فاز

قیمت اصلی 202,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 182,340,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD200A ظرفیت 55 کیلووات سه فاز به سه فاز

قیمت اصلی 10,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,540,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD200A ظرفیت 75 کیلووات سه فاز به سه فاز

قیمت اصلی 145,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 130,590,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD200A ظرفیت 200 کیلووات سه فاز به سه فاز

قیمت اصلی 332,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 299,520,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD200A ظرفیت 7.5 کیلووات سه فاز به سه فاز

قیمت اصلی 24,780,000 تومان بود.قیمت فعلی 22,302,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD200A ظرفیت 22 کیلووات سه فاز به سه فاز

قیمت اصلی 52,220,000 تومان بود.قیمت فعلی 46,998,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD200A ظرفیت 220 کیلووات سه فاز به سه فاز

قیمت اصلی 385,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 346,680,000 تومان است.

اینورتر اینوت مدل GD200A ظرفیت 30 کیلووات سه فاز به سه فاز

قیمت اصلی 61,930,000 تومان بود.قیمت فعلی 55,737,000 تومان است.

ویدیوی معرفی اینورتر اینوت (درایو INVT)

معرفی اینورتر اینوت

اینوت یکی از بهترین شرکت ها در زمینه تولید، ساخت و عرضه تجهیزات اتوماسیون صنعتی و اینورتر است. اصلیت این شرکت چینی است و تمامی اینورترهای اینوت، ساخت کشور چین هستند و به نمایندگی های مختلف در کشورها و شهرهای دیگر عرضه می شوند. همه این نمایندگی ها زیر نظر مستقیم شرکت INVT قرار دارند. ناگفته نماند که لیست قیمت اینورتر این شرکت نیز به صرفه تر از دیگر برندها است. اینورترهای اینوت در دو دسته ساخته شده اند که عبارتند از:

  1. فشار ضعیف

ولتاژ

220، 400 و 690

محدوده توان

0.2 تا 1200 کیلووات

  1. فشار متوسط

ولتاژ

1 الی 11 کیلو ولت

محدوده توان

0.2 تا 10 مگاوات

اینورترهای شرکت INVT، قابلیت راه اندازی انواع دستگاه های الکتریکی در صنعت های مختلف را دارند.

برخی از  خطاهای رایج در اینوت

  • روشن نشدن درایو
  • سوختن ترانزیستورهای داخلی IGBT
  • خطای UV
  • خطای اضافه جریان

کاتالوگ فارسی اینورتر invt

سوالات متداول

اینورتر اینوت INVT INVERTER چه کاربردهایی دارد؟

کاربردهای عمومی، نیمه سنگین، صنعتی و سنگین مانند آسانسور و جرثقیل ،فن و پمپ ،آسیاب ،کمپرسور ،اکسترودر و غیره. به طور کلی تمامی مصارف شامل گشتاور متغیر و گشتاور ثابت را می توان با اینورترهای اینوت راه اندازی نمود.

اینورتر اینوت ساخت کجاست؟اینورتر اینوت یکی از برند های باکیفیت ساخت کشور چین می باشد که در بازار ایران به دلیل کیفیت بالای آن خواهان زیادی دارد.
پرفروش ترین مدل های اینورتر اینوت invtinvt GD10, invt GD20, invt GD200A, invt GD270, invt GD350A

 

توجه به نکات زیر ضروری است:
✓ مدلهای GD20 , GD350A در رنج kW37 و پایین تر دارای چاپر ترمز داخلی هستند. همچنین مدل A200GD تا kW30 چاپر ترمز داخلی دارد.
✓ مدلهای GD20 , GD350A در رنج kW-110 18.5 و مدل GD270 رنج kW400-500 دارای چوک DC داخلی هستند.
✓ مدل GD200A رنج kW350 وباالتر دارای چوک AC ورودی و رنج kW560 وباالتر دارای چوک AC خروجی هم هستند.
✓ مدل های GD27 و GD270 به مدت 24 ماه و سایر مدل ها به مدت 18 ماه تحت گارانتی شرکت بصورت کامل می باشند.
✓ کلیه اقالم این شرکت دارای هولوگرام بوده و اصالت کاال و دوره گارانتی با سریال روی هولوگرام قاب رهگیری است

✓ دفترچه راهنمای فارسی همراه دستگاهها ارسال میگردد. و یا میتوانید از بخش دانلودها اقدام به دانلود فایل ها کنید. کارشناسان فنی نیز ساعات کاری آماده پشتیبانی هستند.
✓ درایوهای INVT تا رنج 10 مگاوات در سطوح ولتاژ مختلف MV ,LV قابل ارائه است.